Ik ga starten.nl

Ik ga starten.nl

https://www.ikgastarten.nl/

IkGaStarten.nl is een website van de Rabobank. De website is bedoeld voor startende ondernemers én voor mensen die nog in loondienst zijn, maar die overwegen om ook de sprong te wagen.

Je vindt er heel veel nuttige informatie, bijvoorbeeld over 'rechtsvormen', over de VAR verklaring, over hoe je een ondernemingsplan schrijft, en natuurlijk: heel veel informatie over geldzaken. 

Categories

  1. NL Resources

Log in